web analytics

Privacy verklaring email en website:

De Stichting WINOT/de Werkwijzer respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens die per e-mail aan de Stichting WINOT/De Werkwijzer worden verstrekt, vertrouwelijk en conform de Algemene  verordening gegevensbescherming worden behandeld. Persoonlijke informatie die via de website of  per e-mail aan de Stichting WINOT/ de Werkwijzer wordt verstrekt, wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens aan de Stichting  worden verstrekt. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting WINOT/ de Werkwijzer, neem dan contact op met e-mail: p.weustink@werkwijzer-oldenzaal.nl

Cookies:
De website van de Stichting de Werkwijzer maakt geen gebruik van cookies om de informatie over uw bezoek aan de  website van de Stichting de Werkwijzer te gebruiken. 

Privacy Statement (ook te gebruiken in overeenkomsten)

 1. Wanneer de Opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zal de opdrachtnemer de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkenen ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 3. De opdrachtnemer verleent medewerking aan de opdrachtgever wanneer de betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.
 4. De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van persoonsgegevens met derden.
 5. Opdrachtnemer informeert de opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
 6. De opdrachtnemer zal de volgende informatie verstrekken in geval van een datalek:
  1. Een gedetailleerde omschrijving van het datalek;
  2. Type/soort persoonsgegevens betrokken bij het datalek;
  3. Van hoeveel personen de persoonsgegeven betrokken zijn bij het datalek;
  4. De identiteit van de personen betrokken bij het datalek;
  5. De getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de betrokkenen te beperken en het datalek te verhelpen;
  6. De oorzaak van het datalek;
  7. De duur van het datalek en het ontstaansmoment.
 7. De eventuele kosten die gemaakt worden om het datalek op te lossen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt, tenzij het data lek is ontstaan door het niet nakomen van de overeenkomst door de opdrachtnemer, dan komen de kosten voor rekening van de opdrachtnemer. Daarnaast behoudt de opdrachtgever de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te schakelen.
 8. Communicatie over het datalek zal altijd geschieden in overleg.
 9. Wanneer de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever eindigt, zal de opdrachtnemer de persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst teruggeven aan de opdrachtgever en/of vernietigen.

Verwerking persoonsgegevens

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegeven worden verwerkt, zullen deze persoonsgegeven op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 3. De zorgspecifieke privacyregels blijven naast de AVG van kracht, zoals die volgen uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG), de Zorgverzekeringswet (Zvw, de Wet langdurige bepalingenverwerking persoonsgegevens in de zorg (Wagz).Tevens is het medisch beroepsgeheim ongewijzigd.